Thursday, 24 August 2017 15:32

PKRU Channel : คณะมนุษยศาสตร์ฯ ราชภัฏภูเก็ต รำลึกคุณค่าภาษาไทย สืบสานมรดกชาติ

Written by

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน “ภาษาไทยรำลึก” โดยมีผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีเป็นประธาน ร่วมด้วย นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน คณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว กล่าวถึงการจัดงานภาษาไทยรำลึกว่า “เป็นความร่วมมือของ 10 สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น พิธีบวงสรวงครูกลอน สุนทรภู่ การจัดทำวรรณสาร จุลสารฉบับวันภาษาไทยแห่งชาติ การประกวดคัดไทยระดับชั้นประถมศึกษา การแข่งขันคู่ซ่าท้าประชัน...วันภาษาไทยรำลึก การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งประกอบรีวิว การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย นิทรรศการเซียมซีเสี่ยงรักกับสุนทรภู่ และการจัดนิทรรศการวิชาการของแต่ละสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายพรชัย แสนยะมูล (กุดจี่) บรรณาธิการสำนักพิมพ์ไม้ยมก กวีรางวัลลูกโลกสีเขียว บรรยายพิเศษให้ความรู้ ในหัวข้อ “เทิดพระเกียรติพระนวมราช...ปราชญ์แห่งภาษา” นอกจากนั้นการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และรำลึกถึงกวีเอกสุนทรภู่ ผู้เป็นแบบอย่างในด้านการแต่งคำประพันธ์ รวมถึงเสริมสร้างเจตคติและทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ซึ่งเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะได้สร้างสรรค์ขึ้นมา จะช่วยปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เกิดความหวงแหน และช่วยสืบสานให้ภาษาไทยเป็นมรดกอันทรงคุณค่าและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าว

Read 1411 times

Media