Tuesday, 13 March 2018 08:17

PKRU Channel : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกวดดนตรีไทยชิงโล่เกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

Written by

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ โรงละครนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต          จัดโครงการราชภัฏสังคีต ประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ชิงโล่เกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการ        จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัย    ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต พังงา สงขลา      สุราษฎร์ธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช จำนวน 8 ทีมเข้าร่วมประกวด สำหรับผลการแข่งขันในครั้งนี้ปรากฎว่า โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสตรี    ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.พังงา ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 และ โรงเรียนสตรีภูเก็ต รับรางวัลชมเชย
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะฯ กล่าวว่า “ดนตรีไทย เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ได้สร้างสรรค์ทั้งรูปแบบของบทเพลง เครื่องดนตรี วิธีบรรเลง วิธีขับร้อง และการนำมาใช้ในโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม ล้วนมีการบรรเลงดนตรีไทยปรุงแต่งพิธีกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นงานศิลปวัฒนธรรมในแขนงที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นชาติไทยอย่างเด่นชัด ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดการประกวดขึ้น เพื่อให้นักดนตรีระดับมัธยมศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีไทย และได้เข้าถึงคุณค่าผ่านบทเพลงที่ผู้ประพันธ์ได้สร้างสรรค์ขึ้น ร่วมกับท่วงทำนอง เสียง สอดประสานกับเนื้อร้องที่แต่งด้วยร้อยกรองอย่างสละสลวย มีวิธีการถ่ายทอดบทเพลงผ่านเครื่องดนตรีนานาชนิดที่ให้ลักษณะของเสียงที่แตกต่างกัน แต่สามารถหลอมรวมเป็นวงดนตรีได้อย่างลงตัว ด้วยความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้จัดการแข่งขันชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยได้รับความสนใจจากโรงเรียนทั่วภาคใต้ ส่งทีมดนตรีไทยเข้าร่วมประกวด ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าเวทีแห่งนี้จะยกระดับศักยภาพและทักษะทางด้านดนตรีไทยแก่เยาวชน และได้รับประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง สร้างพลังอันเข้มแข็งให้นักดนตรีไทยของแต่ละโรงเรียน รวมถึงเป็นการสร้างพลังในการฝึกซ้อม เป็นแรงผลักดันให้ประสบความสำเร็จในอนาคต ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไป”

Read 1280 times

Media