Thursday, 09 November 2017 09:52

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต ล้อมวงถก “ภาษาไทยเน็ต” หลากมิติกับการสร้างตัวตน

Written by

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาไขภาษากับไทยสื่อสาร “ภาษาไทยเน็ต : หลากมิติกับการสร้างตัวตน” โดยมี ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ ประธานสาขาวิชาภาษาไทยฯ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมอย่างเนืองแน่น ณ โรงละคร ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับเวทีสัมมนามีการแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาในสื่อโซเชียล โดยคณะวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาไทยในสื่อ ได้แก่ นายธนรัตน์ กิตยาการ (ดีเจแมน) พิธีกรและดีเจ / นายซอวา ดอริ และ มัรวา ดอมิ แอดมินเพจตามติดชีวิตนักศึกษา / และอาจารย์พัชราภรณ์ คชินทร์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กล่าวว่า “นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้อง ทสส.57 เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียล และร่วมกันแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาจนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง จึงใช้กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการใช้ภาษาไทยเพื่อนำมาสู่การจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรู้รักษ์ภาษาไทย
ทั้งนี้ เนื้อหาในการสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนกันในประเด็นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในมิติของสื่อมวลชน ที่ต้องให้ความสำคัญทุกรายละเอียดทั้งการอ่านออกเสียงอักขระและการเขียน ร่วมด้วยการถ่ายทอดมุมมองของแอดมินเพจในฐานะของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ศัพท์แสลงหรือที่เรียกกันว่า ‘ภาษาเน็ต’ ผ่านสื่อโซเชียลอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างตัวตน ชื่อเสียง จนเป็นกระแสทางวัฒนธรรมที่ถูกตั้งคำถามว่าเหมาะสมเพียงใด อีกทั้งอาจเกิดผลกระทบต่อค่านิยมและการรับรู้ในการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ดังนั้นสาขาวิชาฯ   จึงใช้เวทีดังกล่าวนี้เปิดโลกทัศน์ เปิดประเด็น และตั้งคำถามแก่ผู้เข้าร่วมในฐานะของผู้ใช้ภาษาไทย ในเรื่องการให้นิยามรูปแบบการใช้ภาษาไทยในรูปแบบใดให้ถูกต้องและเหมาะสมในบริบทต่างๆ”

Read 1438 times

Media