Thursday, 06 December 2018 14:39

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9”

Written by

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยเวลา 08.00 น. ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ และในเวลา 08.09 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน เข้าร่วม ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี กิจกรรมขับเสภา และการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ในการนี้มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม  สำหรับวันที่ 5 ธันวาคม เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ได้ถือเป็น "วันสำคัญของชาติ" เนื่องจากเมื่อวันที่ (7 ก.พ. 60) คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนด วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 1.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.วันชาติ และ 3.วันพ่อแห่งชาติ ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้เป็นวันหยุดราชการ ดังนั้น จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดตั้งเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" นอกจากนี้ วันนี้ยังมีความสำคัญถือเป็นวันชาติ และวันดินโลกด้วย

Read 854 times

Media