Monday, 17 September 2018 13:16

PKRU Channel : มูลนิธิโตโยต้าฯปันโอกาสทางการศึกษามอบทุน 1 ล้านบาท แก่นศ.ราชภัฏภูเก็ต

Written by

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มูลนิธิโตโยต้าประเทศ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 จำนวน 136 ทุน รวมมูลค่า 1,000,000 บาท แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จาก 14 จังหวัดภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้า ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม
สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดภาคใต้ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ความสามารถ กลับมาพัฒนาชุมชนรวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยโครงการนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 13 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยมีเยาวชนภาคใต้ได้รับทุนแล้วจำนวน 1,386 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 11,250,000 บาท ซึ่งการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ในเขตภาคใต้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนักศึกษาเข้ารับทุน จำนวน 136 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวว่า มูลนิธิโตโยต้าฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษามาโดยตลอดจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา26 ปี โดยมีพันธกิจหลัก คือ การมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน นิสิต และนักศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านความรู้ ศีลธรรม และจิตใจ นอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้ว มูลนิธิโตโยต้าฯยังมุ่งหวังให้เด็กเยาวชน ผู้รับโอกาสในวันนี้ จะส่งต่อความรู้และโอกาสให้ผู้อื่นต่อไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุดสู่การสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอขอบพระคุณ คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิ         โตโยต้าประเทศไทย และคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยทุกท่าน ที่ได้กรุณาหยิบยื่นโอกาสนี้ให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ได้มีการศึกษาระดับที่สูงขึ้นเพิ่มศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทั้งยังให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร อีกทั้งเพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี และนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนในอนาคต

Read 655 times

Media