Monday, 14 November 2016 10:22

PKRU Channel : ม.ราชภัฏ-ราชมงคลกลุ่มภาคใต้ แลกเปลี่ยนความรู้นโยบายและแผนสู่การพัฒนาองค์กร

Written by

เมื่อวันที 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองนโยบายและแผน สำนักอธิการบดี จัดสัมมนาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สู่การปฏิบัติด้านนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากรด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มจังหวัดภาคใต้เข้าร่วม
ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “แนวทางการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยนั้น นับเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพที่มีความเป็นเลิศ โดยเฉพาะในส่วนของแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการเริ่มต้นด้วยการวางแผนงานที่ดี โดยมีการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมากที่สุด มุ่งสู่การพัฒนาองค์กร ตลอดจนยกระดับความสำเร็จขององค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยหลักการข้างต้น มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของแนวทางการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย ทางกองนโยบายและแผน จึงได้จัดโครงการสัมมนาขึ้นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกลุ่มภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการด้านงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดรงค์รัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยทั้งสองกลุ่มต่อไป” รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าว

Read 920 times

Media