Tuesday, 18 December 2018 14:35

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต เตรียมจัดงาน IT เพื่อการศึกษาระดับชาติ (WUNCA 38th)

Written by

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน WUNCA 38th การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ภายใต้แนวคิด “มุ่งสู่การศึกษาอัจฉริยะเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (Towards Smart Education for Smart City and Sustainable Local Development) โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลผู้คนสัมผัสกับการใช้เทคโนโลยีตลอดทั้งวัน ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อินเตอร์เน็ต ข้อมูล BIG DATA ระบบสารสนเทศไอที ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ทำให้การดำเนินชีวิตกระบวนการคิดการทำงานต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสภาพสังคมปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกำลังก้าวสู่การเป็น Smart University ซึ่งราชภัฎภูเก็ต ได้เตรียมเรื่องการวางโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็น Smart University อย่างเต็มรูปแบบ ในการนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน WUNCA 38th ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (Uninet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware Software สำหรับการจัดงานในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติมาร่วมให้ความรู้ รวมถึงเป็นการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันอาชีวศึกษา เข้าร่วม ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน โดยการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 -25 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต” อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าว

Read 770 times

Media