Friday, 31 August 2018 16:00

PKRU Channel:ม.ราชภัฏภูเก็ต เชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่น “รางวัลเพชรอันดามัน” ครั้งที่ 1

Written by

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรม       จ.ภูเก็ต จัดโครงการเชิดชูเกียรติ “เพชรอันดามัน” ครั้งที่ 1 โดยมีผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ    รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรม จ.ภูเก็ต ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา ตัวแทนส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วม                  
ภายในงานมีการมอบโล่เกียรติยศเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพชรอันดามัน ได้แก่ 1.พระราชวชิรากรพิศาล ปุรินทโก (ด้านศาสนา) 2.พระเทพสิทธิมงคล (ด้านศาสนา) 3.นาย     นรภัทร ปลอดทอง (ด้านการปกครอง) 4.นายโกศล ณ ระนอง (ด้านประวัติศาสตร์) 5.นาย     อัคระ ธิติถาวร (ด้านการเกษตร) 6.นางจิ้ว ประโมงกิจ (ด้านนาฏศิลป์) 7.นายตรึก ปลอดฤทธิ์ (ด้านนาฏศิลป์) 8.นายฤทธิพงษ์ ฤทธิ์ท้วม (ด้านจิตรกรรม) 9.นายณรงค์ จันทร์พุ่ม (ด้านแกะสลัก) 10.นายธีระศักดิ์ ผลงาม (ด้านอาหารและโภชนาการ) ซึ่งเพชรอันดามันจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมรับโล่เชิดชูเกียรติจากรักษาราชการแทนอธิการบดี และได้ร่วมเสวนาหัวข้อ        “อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาถิ่นเพื่อความยั่งยืนแห่งอันดามัน” และ “การบูรณาการภูมิปัญญากับการพัฒนาเพื่อความมั่งคั่งแห่งอันดามัน”
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะฯ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเพชรอันดามัน เพื่อสรรหาครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน อีกทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ในด้านศิลปวัฒนธรรมในศาสตร์ด้านต่างๆ ตลอดจนเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ประกอบกับการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นอันดามัน และรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่น และนำองค์ความรู้ที่ได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและวิจัย ร่วมด้วยเผยแพร่ข้อมูลให้สังคมได้รับรู้ พร้อมทั้งเป็นขวัญกำลังให้เพชรทุกคนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อท้องถิ่นต่อไป รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชน”ผอ.สำนักศิลปะฯ กล่าว.

Read 771 times

Media