ข้อมูลทั่วไป

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นรูปวงรี ภายในเป็นดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 ล้อมรอบด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏยังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สีของสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีต่าง ๆ จำนวน 5 สี ซึ่งมีความหมายดังนี้

 small Logo1

สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ"

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชภัฏทั้ง 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน

สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สีแสด หมายถึง ความรุ่งโรจน์ในด้านศิลปวิทยาการทั้งปวงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนี้ ประสิทธิประสาทให้แก่มวลชน

สีดำ หมายถึง ความเสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ของนักศึกษา ครูบาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งรวมแล้ว แสด- ดำ หมายถึง เอกลักษณ์ของผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้จักต้องมีความรุ่งโรจน์ในด้านความรู้ ความสามารถในวิทยาการทั้งปวง และเป็นผู้อุทิศตนเพื่อรับใช้สังคมอย่างแท้จริง

ธงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยแถบสีตามความยาวของผืนธง 2 สี คือ แถบสีแสดอยู่ด้านบน และแถบสีดำอยู่ด้านล่าง มีสัญลักษณ์ของสถาบันอยู่ตรงกลาง

คติพจน์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สติ ปญฺญ ปริหรติ สติเป็นเครื่องควบคุมการใช้ปัญญา

ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตั้งอยู่ ณ เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต บนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 354 ไร่ 78 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 78 ไร่ และที่ดินที่ได้รับบริจาคจากขุนเลิศโภคารักษ์