หมายเลขโทรศัพท์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โทร 076-523094-7, 076-211959, 076-222370 โทรสาร 076-211778
หน่วยงาน เบอร์โทร
งานเลขาฯ สำนักงานอธิการบดี 098-5896469,086-4759419
งานอาคารสถานที่ฯ 086-470-5143, 088-765-6943
งานพัสดุและทรัพย์สิน 088-757-2445
งานการเจ้าหน้าที่และบริการ 088-757-2446
กองนโยบายและแผน 076-523318, 083-107-3457
สำนักวิทยบริการฯ 076-523290-1, 086-270-2783
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 098-515-0989
สำนักงานโครงการ กศ.บป. (ภูเก็ต) 081-737-7031
สำนักงานโครงการ กศ.บป. (ตรัง) 076-501240-1, 081-737-7013
กองพัฒนานักศึกษา 081-719-0467, โทรสาร 076-226287
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 076-523241-2, 081-891-2240, 083-391-1166
คณะครุศาสตร์ 076-307505, 084-306-3539
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 076-523030, 084-689-4856
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 076-218806
คณะวิทยาการจัดการ 076-523083, 081-538-1822
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 081-797-5542
วิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT) 098-747-4605
สำนักงานบัณฑิตศึกษา 089-874-1223
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทงเคมี 076-523252
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอัดามัน 083-633-7770
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 094-598-1491
โรงแรมศรีราชภัฏ 076-523070, 087-894-4988
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 076-523069, 076-217677,086-470-8522
สถาบันวิจัยและพัฒนา 062-352-2588,088-443-4139
งานประชาสัมพันธ์ 093-582-4897
สำนักงานอธิการบดี
งานเลขาฯ สำนักงานอธิการบดี 1 1102
งานเลขาฯ สำนักงานอธิการบดี 2 1103
งานเลขาฯ สำนักงานอธิการบดี 3 1005
หน้าห้องอธิการบดี 1105
ผ.อ.กองกลาง 1101
ผ.อ.สำนักงานอธิการบดี 1100
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 1107
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1002
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 1300
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 1006
อธิการบดี 1000
กองกลาง
งานการเงิน 1 1130
งานการเงิน 2 1131
งานการเงิน 3 1132
งานการเงิน 4 1133
งานธุรการ 1 1180
งานธุรการ 2 1181
งานประชาสัมพันธ์ 1 0 , 1111
งานประชาสัมพันธ์ 2 1110
งานประชาสัมพันธ์ 3 1112
งานพัสดุและทรัพย์สิน 1 1140
งานพัสดุและทรัพย์สิน 2 1141
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 1 1120
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 2 1121
งานอาคารสถานที่ฯ 1 1150
งานอาคารสถานที่ฯ 2 1151
งานอาคารสถานที่ฯ 3 1152
งานประกันคุณภาพการศึกษา 1250
หน่วยตรวจสอบภายใน 1260
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน 1 1200
กองนโยบายและแผน 2 1210
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 1006
กองพัฒนานักศึกษา
สำนักงาน กองพัฒฯ 1300
งานแนะแนวและบริการอาชีพ 1320
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 1342
งาน Part-Time 1332
งานการเงิน กองพัฒนานักศึกษา 1311
ห้องพยาบาล 1340
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงาน สำนักส่งเสริมฯ 7100
ผอ. สำนักส่งเสริมฯ 7101
เลขาฯ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 7102
หัวหน้าสำนักงาน สำนักส่งเสริมฯ 7103
งานทะเบียน 7120
งานประมวลผล 1 (ห้องข้อสอบ) 7121
งานประมวลผล 2 (ห้องข้อสอบ) 7132
งานบริการการศึกษา (หลักสูตร) 7130
หมวดการศึกษาทั่วไป
หมวดการศึกษาทั่วไปป 2120
คณะครุศาสตร์
สนง. คณะครุศาสตร์ 2000
โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายปฐมวัย) 2011
พลศึกษา (โรงยิมเนเซียม) 2060
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สนง. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 3000
สนง. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2 3001
สนง. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 3 3002
สนง. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 4 3003
ภาษาไทย 3030
พัฒนาชุมชน 3062
ทัศนศิลป์ 1 3070
ทัศนศิลป์ 2 3072
สังคมศาสตร์ 3061
ภาษาอังกฤษ 3040
ภาษาต่างประเทศ 3041
ศิลปะการจัดการแสดง 3090
รัฐประศาสนศาสตร์ 1 3020
รัฐประศาสนศาสตร์ 2 3021
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ฯ 4000
ผู้บริหารคณะ 4001
เทคโนโลยีดิจิทัล 4070
คณิตศาสตร์ 2090
ห้องพักอาจารย์ 1 (ชั้น 2) 4122
ห้องพักอาจารย์ 2 (ชั้น 3) 4123
ห้องพักอาจารย์ 3 (ชั้น 3) 4124
คณะวิทยาการจัดการ
สนง.คณะวิทยาการจัดการ 5000
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สนง.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6000
วิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT)
สนง.วิทยาลัย 8000
ท่องเที่ยวทางทะเล 8002
โครงการ กศ.บป.
สำนักงานโครงการ กศ.บป. 7140
บัณฑิตศึกษา
สนง.บัณฑิต 1 1400
สนง.บัณฑิต 2 1401
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สนง.สำนักศิลปะฯ 7200
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานผู้อำนวยการ
สนง. ผู้อำนวยการ 7300, 7352
ผอ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7301
หอสมุด
งานบริการอินเทอร์เน็ต 7310
งานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและค้นคว้า 7313
งานตรวจคนเข้า-ออก 7321
งานบริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ 7322
งานพัฒนาสื่อดิจิทัล 7311
งานบริการสารสนเทศอันดามัน 7314
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ -
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 7340
งานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ 7324
งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7340
งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 6395, 7395
ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ 7344
ศูนย์ภาษา
สนง. ศูนย์ภาษา 1700
ศูนย์หนังสือ
ศูนย์หนังสือ 1341
สหกรณ์
สหกรณ์ 1535
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 1600
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 2 1601
สภามหาวิทยาลัย
สนง.สภามหาวิทยาลัย 1104
โรงแรมศรีราชภัฏ
เคาน์เตอร์โรงแรม 1500
ห้องอาหารปะการัง 1532
*** หมายเหตุ : ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561 ***