ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในท้องถิ่น ให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจของมหาวิทยาลัย

จากวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงต้องมีพันธกิจดังนี้

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และพัฒนาสู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นอันดามัน

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร จัดหาทรัพยากร พัฒนาระบบการจัดหารายได้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การปรับปรุงภูมิทัศน์ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ 

          “คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา”

เอกลักษณ์ 

          เป็นสถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพในระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ

2. มหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาในท้องถิ่น

3. มหาวิทยาลัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น

4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

5. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล

2. การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาท้องถิ่น

3. การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ

4. การอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ