ระเบียบ / ข้อบังคับ

 
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และข้าราชการ  ไฟล์ฉบับเต็ม

 

ประกาศ

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง กำหนดจำนวนเงินทุน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงาน ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และข้าราชการ  ไฟล์ฉบับเต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง กำหนดจำนวนเงินทุน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงาน ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และข้าราชการ (เพิ่มเติม)  ไฟล์ฉบับเต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง กำหนดจำนวนเงินทุน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงาน ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และข้าราชการ (เพิ่มเติม)  ไฟล์ฉบับเต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ  ไฟล์ฉบับเต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนคณาจารย์ ในการไปนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ  ไฟล์ฉบับเต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง กำหนดนโยบายในการศึกษาต่อของคณาจารย์  ไฟล์ฉบับเต็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง กำหนดสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะพัฒนาบุคลากรสายการสอน  ไฟล์ฉบับเต็ม