เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. ตารางเปรียบเทียบ_ประกาศ ก.พ.อ._เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.-รศ.-ศ.
 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.-รศ.-ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
 3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.-รศ.-ศ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
 4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.-รศ.-ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
 5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.-รศ.-ศ. พ.ศ. 2560
 6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณพ์พิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
 7. ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)
 8. ไฟล์เอกสาร ก.พ.อ.03 (ศ) ฉบับปรับปรุง 2562
 9. ไฟล์เอกสาร ก.พ.อ.03 (รศ.) ฉบับปรับปรุง 2562
 10. ไฟล์เอกสาร ก.พ.อ.03 (ผศ.) ฉบับปรับปรุง 2562
 11. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 12. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 13. Flow Chart งานตำแหน่งทางวิชาการ