ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายครรชิต สุวภาคย์รังสี
กรรมการฯ ที่เป็นข้าราชการสายวิชาการ
นายสัญญา ฉิมพิมล
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
นายกันตภน ชัยเสนา
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
นายสนธยา ปานแก้ว
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
นายกิตติกร วิบูลย์ศรี
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
นายมาฤทธิ์ กาญจนรักษ์
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
นายสุชาติ พึ่งมั่น
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
นางสาวกฤตพร สินชัย
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
นางวรารัตน์ จันทร์แดง
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
นายฉัตรชัย มีพฤกษ์
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
นายทัยกิจ แซ่เจี๋ย
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
นายชาญวิทย์ คงมัยลิก
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
นายศิริ เจริญใจ
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน