exitexam2018

 

การทดสอบประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภาษา สำหรับนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ (Exit Exam)

ให้นักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบด้านภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าทำแบบทดสอบแเฉพาะด้านที่นักศึกษาไม่ผ่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2561

 

- ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ได้ที่ คลิก!

- แบบทดสอบด้านภาษา  คลิก!

- แบบทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  คลิก!