วันพุธ, 19 ธันวาคม 2561 08:30

"ออกปากเอามื้อสามัคคี" แตกตัวทั่วอันดามัน วันนี้ ด้วยพลังชาวแคแสด

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินการโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในกิจกรรมศาสตร์พระราชาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ในระยะที่ 1 ได้ดำเนินการฝึกอบรมผู้มีปัญหาความยากจน/เกษตรกร/ผู้นำกลุ่ม/ผู้นำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ จำนวน 300 คน ด้วยหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 วัน 4 คืน ของอาจารย์ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ได้วางแผนกิจกรรมในระยะที่ 2 คือ กิจกรรม “ออกปากเอามื้อสามัคคี” ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรม คือ การให้อาจารย์นำนักศึกษาลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนที่ผ่านการอบรมในระยะที่ 1 โดยจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนในพื้นที่จริง หรือ Social Lab ในช่วง 1-2 วัน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือในการปรับปรุงพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม (Geo-social) พัฒนาวิธีการทำกินตามศาสตร์พระราชา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ “มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา” โดยจะมีวิทยากร “ครูพาทำ” จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ที่มีความชำนาญในการพัฒนาพื้นที่ตามภูมิสังคม เป็นทีมงานพี่เลี้ยงในการลงพื้นที่ ลักษณะกิจกรรมที่จะทำ เช่น การทำโคกหนองนาโมเดล การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การทำธนาคารชีวภาพ (ปุ๋ยแห้ง ปุ๋ยน้ำ น้ำหมักสมุนไพร 7 รส) การทำน้ำยาแชมพูสบู่ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องการพลังคนรุ่นใหม่ มาเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ชุมชน ภายใต้หลัก 3 ค “คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง”
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสร้าง พื้นที่ปฏิบัติการในชุมชน (Social Lab) ผ่านกิจกรรม “ออกปากเอามื้อสามัคคี” ในพื้นที่ชุมชนครัวเรือนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติฯ 5 วัน 4 คืน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2561-มีนาคม 2562) โดยมหาวิทยาลัยฯ จะจัดสรรดูแลงบประมาณทั้งหมดผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา และการลงพื้นที่ของนักศึกษาจะได้รับการอำนวยความสะดวกทั้งด้านรถรับส่ง ที่พัก อาหารต่างๆ
 
หากท่านสนใจจะร่วมกันสร้างพื้นที่ปฏิบัติการในชุมชน (Social Lab) แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการทางออนไลน์ ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ https://goo.gl/pgfUhY
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ โทร/Line 089-7121318 
ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล โทร 086-6896295 
อาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือ โทร 099-4969225 
อาจารย์เบญจพร แก้วอุไทย โทร 085-8277050 
ติดตามข่าวสารศาสตร์พระราชาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน PKRU Agrinature Facebook Page
 
รายละเอียดโครงการ : https://bit.ly/2A6cPBH
 
Read 982 times Last modified on วันพุธ, 19 ธันวาคม 2561 08:45