วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 12:50

ภาษาไทย คณะมนุษย์ฯ ถกประเด็นความเปลี่ยนแปลงของภาษาในยุคดิจิทัล

Written by
Rate this item
(1 Vote)
thai language sep 2019 1
 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาไขภาษาไทยกับไทยศิลปศาสตร์ “ภาษาไทยในยุคดิจิทัล สร้างสรรค์ ปรับตัว หรือเปลี่ยนผ่าน” โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร นักศึกษา นักสื่อสารมวลชน และศิษย์เก่า เข้าร่วม ณ ห้องประชุม MS Convention Hall อาคารคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีคณะวิทยากรร่วมการสัมมนา ได้แก่ ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย / คุณวัชราพร ญาณโกมุท พิธีกร/ผู้ประกาศข่าว/นักจัดรายการวิทยุ และผู้บริหาร "ที่นี่ภูเก็ต" / คุณวรวรรณ ทิพย์อุดมลักษณ์ พิธีกร/นักข่าว สถานี NBT Phuket
 
 thai language sep 2019 2
 
thai language sep 2019 3 
 
อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว กล่าวถึงที่มาและจุดมุ่งหมายในการจัดสัมมนา ว่า “สืบเนื่องจากสถานการณ์การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่านั้น การใช้ภาษาติดต่อสื่อสารสำหรับการทำงานในสำนักงาน การติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ หรือแม้กระทั่งการใช้ภาษาไทยของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาภาษาไทย โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้อง ทสส.59 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ใช้กระบวนการวิจัยทางภาษาในการศึกษาข้อมูลข้างต้น โดยแบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ การใช้ภาษาไทยในงานสำนักงาน / การใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ / และการใช้ภาษาไทยของชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในภูเก็ต อีกทั้งขอชื่นชมนักศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านภาษาไทยขึ้นมา เพื่อสร้างเสริมค่านิยมที่ถูกต้องแก่บุคลากรในหน่วยงานและนักศึกษา ให้ความสำคัญในการใช้ภาษาไทยผ่านการสื่อสารทุกรูปแบบอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป" คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าว
 
thai language sep 2019 4
 
thai language sep 2019 5
 
thai language sep 2019 6
 
thai language sep 2019 7
 
thai language sep 2019 9
 
Read 283 times Last modified on วันพุธ, 11 กันยายน 2562 09:57