วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 09:02

MSPKRU ถ่ายทอดความรู้ “การบริหารจัดการลูกหนี้การค้าด้วยการบัญชีและภาษี”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
การบริหารจัดการลูกหนี้การค้าด้วยการบัญชีและภาษี
 
ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าด้วยการบัญชีและภาษี” โดยมี ผศ.วิไล พินโยภรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย คณาจารย์ ผู้ประกอบการนิติบุคคล และพนักงานบัญชีจากภาคเอกชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต สำหรับการอบรมมีคณะวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี จากสำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมายและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ประกอบด้วย คุณกันธิมา สมพงษ์มิตร / คุณกฤติพัส บุญสิริ / คุณเดือนพิไล แจ่มจิตร / คุณภาวัต ปุณยภัทรวงศ์ และคุรพิชัย ยอแสงรัตน์ ร่วมให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การบัญชีเกี่ยวกับกับลูกหนี้การค้า / การตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ / การดำเนินทางกฎหมายในการตัดจำหน่ายบัญชีลูกหนี้เป็นค่าใช้จ่าย / การบริหารจัดการลูกหนี้การค้า และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 
การบริหารจัดการลูกหนี้การค้าด้วยการบัญชีและภาษี
 
การบริหารจัดการลูกหนี้การค้าด้วยการบัญชีและภาษี
 
ผศ.เอกพล วงศ์เสรี อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า “ในธุรกิจที่มีลูกหนี้การค้าซึ่งเกิดจากการขายเชื่อหรือการให้บริการแต่ยังไม่ได้รับเงิน หากผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการลูกหนี้การค้าได้เป็นอย่างดี จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะต่อกำไรของกิจการ เนื่องจากการบริหารจัดการลูกหนี้มีต้นทุนในการบริหารจัดการ หากบริการจัดการได้ดีทำให้ต้นทุนในการเกิดหนี้สูญต่ำ ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าและโอกาสเกิดหนี้สูญจะน้อยลง ซึ่งผู้บริหารกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติได้ถูกต้อง ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการลูกหนี้ที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจการบริการจัดการลูกหนี้การค้าด้วยการบัญชีและภาษี โดยได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้รวมทั้งการฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสามารถนำความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการลูกหนี้ไปใช้ในการบริหารธุรกิจ และเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของสถานประกอบการนิติบุคคลให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
 
การบริหารจัดการลูกหนี้การค้าด้วยการบัญชีและภาษี
 
account receivables 5
 
account receivables 6
 
account receivables 7
 
account receivables 8
 
account receivables 9
 
account receivables 10
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 979 times