วันอังคาร, 05 มีนาคม 2562 14:12

ราชภัฏภูเก็ต “ระดมพลฅนของพระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ออกปากซอแรงสามัคคี

Written by
Rate this item
(2 votes)
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 0
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “ระดมพลคนของพระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” กิจกรรม : ออกปากซอแรงสามัคคี การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ภายใต้ชื่อ “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน” โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย์ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดาบตํารวจนิรันดร์ พิมล ผอ.ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะวิทยากรครูพาทำ บุคลากรและนักศึกษา  ม.ราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนประชาชนจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วม
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 2
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 3
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 4
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 5
 
อาจารย์ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้รับผิดชอบโครงการฯกล่าวว่า “การจัดโครงการ “ระดมพลคนของพระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม : ออกปากซอแรงสามัคคี นั้น เป็นกิจกรรมหนึ่ง ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ภายใต้ชื่อศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยทางมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานรวมกับหน่วยงานและองค์กรภาคี ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งมุ่งเน้นนครอบครัวของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่รับผิดชอบ คือ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ เข้ารับการ ฝากอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ก่อตั้งโดยอาจารย์ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) สํานักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดำรงอยู่อย่างพอเพียงและอยู่รอดได้ภายใต้ สภาวะแวดล้อมที่ผันผวน การจัดการเรียนรู้มีลักษณะเป็นฐานการเรียนรู้แบบลงมือทํา (Learning by doing Camp) เพื่อมุ่งหมายให้ผู้เข้าอบรมสามารถทําได้ ทําเป็นจริง หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ความเข้าใจทัศนคติ รวมถึงการดํารงชีวิตแบบพึ่งตนเองอันนําไปสู่การใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้จริง อาทิ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การห่มดิน การทําปุ๋ยชีวภาพ การทําน้ำหมักจุลินทรีย์ การทําน้ำยาอเนกประสงค การทําแชมพูและสบู่สมุนไพร การทําน้ำมันมะพร้าว การเผาถ่านและน้ำส้มควันไม้ การทําบัญชีครัวเรือน เป็นต้น  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ทำการจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง โดยภายในกิจกรรมดังกล่าวได้จัดการอบรมและสาธิตการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาแบบลงมือปฏิบัติการจริงหลากหลายรูปแบบให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ผ่านฐานกิจกรรมควนป่านาเล ฅนรักษ์แม่ธรณี ฅนมีน้ํายา ฅนรักษ์น้ำ ฅนรักษ์สุขภาพ ผักอินทรีย์ เป็นต้น” ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  กล่าว
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 6
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 7
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 8
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 9
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 10
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 11
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 12
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 13
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 14
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 15
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 16
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 17
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 18
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 19
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 20
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 21
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 22
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 23
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 24
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 25
 
andaman Agri Nature Learning Center 27 mar 2019 26
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 593 times