วันอังคาร, 05 มีนาคม 2562 15:56

ราชภัฏภูเก็ต ดึง รมช.เกษตรฯ บรรยายพิเศษ “ปรับตัวก่อนถูกทำลายล้างในยุค Disruptive”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 1
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 2
 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “ระดมพล ฅนของพระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เนื่องในวันราชภัฏ’62 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) สํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ก่อตั้งเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปรับตัวก่อนถูกทำลายล้างในยุค Disruptive” พร้อมการตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ “การออกแบบพื้นที่ตามภูมิสังคม” ในการเตรียมจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหาร บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกว่า 3,000 คน
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 3
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 4
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ‘สถาบันราชภัฏ’ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญตราพระลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏเมื่อปีพุทธศักราช 2538 และยกฐานะเป็น ‘มหาวิทยาลัยราชภัฏ’ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 5
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 6
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ และสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้วยการดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นโดยในระยะที่ 1 โดยมหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งมุ่งเน้นครอบครัวของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่รับผิดชอบคือ จังหวัดภูเก็ต พังงา และจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร ‘การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง’ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดำรงอยู่อย่างพอเพียงและอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ผันผวน รวมทั้งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำได้ ทำเป็น หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมพบว่าผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งได้ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ รวมถึงการดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเองอันนำสู่การใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้จริง อาทิ การปลูกพืชปลอดสารพิษ การห่มดิน การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ และการทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น” อธิการบดีกล่าว
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 7
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 8
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 9
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 11
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 12
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 10
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 13
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 14
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 15
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 16
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 17
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 19
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 20
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 21
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 22
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 23
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 24
 
andaman Agri Nature Learning Center 28 mar 2019 25
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 508 times