วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561 07:47

ม.ราชภัฏภูเก็ต บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ตอบโจทย์ความต้องการ 3 จว. อันดามัน สร้างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
andaman region 2018 1
 
andaman region 2018 2
 
ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ตลอดจน ผู้บริหาร ทีมคณาจารย์ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพบปะหารือถึงประเด็นความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ ศาลากลางจังหวัด
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “สำหรับการเข้าพบเพื่อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดฝั่งอันดามันของคณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประกอบด้วย 1. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 2. โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 3. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 4. โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ซึ่งสอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ในด้าน ‘การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน’ ตามพันธกิจของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นการประชุมร่วมกับ 3 จังหวัดอันดามัน ที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการให้บริการของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ถือเป็นกระบวนการสำคัญของการทำงานตามนโยบาย Reprofiling PKRU 
 
andaman region 2018 3
 
andaman region 2018 4
 
ทั้งนี้ จากการร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำส่วนราชการ ซึ่งให้ความสนใจแนวคิดของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแผนและโครงการที่จะร่วมกับกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะการนำวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมด้วยการแปรรูปหรือเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ คือ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ตลอดจนการสร้างทักษะด้านภาษาและการสื่อสารให้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยวซึ่งทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้นำประเด็นต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐได้นำเสนอสู่การวางแผนและดำเนินงาน ตลอดจนการออกแบบโครงการบริการวิชาการและงานวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการลงพื้นที่เป้าหมายศึกษาวิจัยกับชาวบ้านในท้องถิ่น (Social Lab) ซึ่งการดำเนินงานในรูปแบบดังกล่าวจะทำให้ท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว
 
andaman region 2018 5
 
andaman region 2018 6
 
andaman region 2018 7
 
andaman region 2018 8
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 920 times