วันเสาร์, 02 มิถุนายน 2561 13:48

ครุศาสตร์ ดึงครูอันดามัน ใช้นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์แบบเปิด

Written by
Rate this item
(1 Vote)
andaman teacher may 2018 1
 
andaman teacher may 2018 2
 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเลิศ (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ นายวิลาส ปริญญานิยม ที่ปรึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจากเขตพื้นที่อันดามัน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น และคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
 
andaman teacher may 2018 3
 
andaman teacher may 2018 4
 
ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า กล่าวว่า “การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพครู และเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนและการทำตามหลัก ‘เคียวไซเคนซิว (kyozaikenkyu)’ ในการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด โดยมีคณะวิทยากรจาก ม.ขอนแก่น บรรยายพิเศษในหลายหัวข้อ ได้แก่ นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนและการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วนนวัตกรรมการสอนวิธีการแบบเปิดที่เน้นการสอนให้นักเรียนได้มีประสบการณ์หลากหลายกับปัญหาปลายเปิดที่มีลักษณะหลายๆ คำตอบ อันเกิดจากกระบวนการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีที่นักเรียนคิดออกมา ไม่ใช่ครูเป็นผู้บอกคำตอบเหมือนการเรียนการสอนในปัจจุบัน ที่มุ่งแต่ผลลัพธ์ในการสอบแข่งขันขาดการจัดกระบวนการทางความคิดที่จะให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ ในการนี้ได้มีการฝึกปฏิบัติการเปิดชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพครูอันดามันให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นโดยใช้วิทยาการความรู้อย่างมีมาตรฐานนำมาใช้ในการสอนนักเรียน” 
 
andaman teacher may 2018 5
 
andaman teacher may 2018 6
 
andaman teacher may 2018 7
 
andaman teacher may 2018 8
 
andaman teacher may 2018 9
 
andaman teacher may 2018 10
 
andaman teacher may 2018 11
 
andaman teacher may 2018 12
 
andaman teacher may 2018 13
 
andaman teacher may 2018 14
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1131 times