วันอาทิตย์, 20 มกราคม 2562 14:41

PKRU – AOT Phuket หารือแนวทางพัฒนามาตรฐานนักศึกษา

Written by
Rate this item
(1 Vote)

aot phuket jan 2019 1

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ และ ดร.อนุศรา สาวังชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ เข้าพบ เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางการทำความตกลงร่วมกันระหว่างสององค์กร ในการผลิตบัณฑิตให้กับหน่วยงานในท้องถิ่นและเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ ภาษา และการบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ ซึ่งการร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับการท่าฯ จะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่จะเกิดความพร้อมและมีศักยภาพเข้าสู่ตลาดงานต่อไป

aot phuket jan 2019 2

aot phuket jan 2019 3

aot phuket jan 2019 4

aot phuket jan 2019 5

Read 663 times