วันอาทิตย์, 21 มกราคม 2561 14:52

ศิลปกรรม รับรางวัลใหญ่เวทีออกแบบ Mascot / บรรจุภัณฑ์ / ลายการ์ตูน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม/ทัศนศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันและประกวดที่จัดขึ้นหลายรายการ ประกอบด้วย 
 
1. Mascot งานประชาสัมพันธ์ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
 
art pkru jan 2018 1
 
art pkru jan 2018 2
 
art pkru jan 2018 3
 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นางสาวปัญญดา ศรีจันทร์ และนางสาวกัญยานี สังสุข นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม/ทัศนศิลป์ ม.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากโครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) สำหรับ "งานประชาสัมพันธ์ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย" โดย นางสาวปัญญดา ศรีจันทร์ รางวัลชนะเลิศ จากผลงานน้องห่วงใย เงินรางวัล 10,000 บาท ด้าน นางสาวกัญยาณี สังข์สุข รับรางวัลรองชนะเลิศ จาก ผลงาน Fairy & Lungs ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุปราณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยและประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมชัชรี ลิ้มทจิตต์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ซอยรางน้ำ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 
ซึ่งการจัดประกวดออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและจดจำ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น และในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จำเป็นต้องใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อดึงดูดความสนใจ โดยปัจจุบันสื่อสัญลักษณ์ที่เรียกว่า มาสคอต (Mascot) กำลังเป็นที่นิยมเพราะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็นเป็นอย่างดี 
 
2. รางวัลออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ภาคกลางตอนบน 1
 
art pkru jan 2018 4
 
art pkru jan 2018 5
 
art pkru jan 2018 6
 
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม/ทัศนศิลป์ รับรางวัลจากโครงการประกวดออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ภาคกลางตอนบน 1 จัดโดย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย รางวัลชนะเลิศ นางสาวปัญญดา ศรีจันทร์ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ จังหวัดสระบุรี รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 
ประเภทเครื่องดื่ม รางวัลชนะเลิศ นายนครินทร์ อาพุสโซ ผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง จังหวัดสระบุรีรับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล / รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นายภัทรพล ช่วยหวัง ผลิตภัณฑ์น้ำลูกหม่อน จังหวัดสระบุรี รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อม
ประกาศนียบัตร 
 
ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวฐิตาภรณ์ กลัดมี ผลิตภัณฑ์ปั้นจิ๋วดินไทย จังหวัดอยุธยา รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 
ทังนี้พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ณ โซน The Hall (บริเวณโรงภาพยนตร์) ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการจัดประกวดออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ภาคกลางตอนบน 1 ในครั้งนี้เป็นการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ของตัวผลิตภัณฑ์ ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต เนื้อหา ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1 ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไปสู่สากล
 
3. รางวัลออกแบบลวดลายการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน หัวข้อ “จับตูนใส่เสื่อ”
 
art pkru jan 2018 7
 
art pkru jan 2018 8
 
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ส่งผลงานและได้รับรางวัลจากออกแบบลวดลายการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน หัวข้อ “จับตูนใส่เสื่อ” จัดโดย บริษัทนครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย
 
นางสาวเกศรินทร์ อภัยพงศ์ รางวัลที่1 ทุนการศึกษา 10,000บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากโครงการ
นางสาวพจณิชา แจ่มโณทัย รางวัลชมเชย ทุนการศึกษาละ 3,000บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากโครงการ
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1649 times Last modified on วันอาทิตย์, 21 มกราคม 2561 14:59