วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561 12:13

วจก.พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อแสน

Written by
Rate this item
(0 votes)

borsan dec 2018 1

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ณ ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถด้านการให้บริการท่องเที่ยว และบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย การลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีผู้นำท้องถิ่น และแกนนำของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน เข้าร่วม

borsan dec 2018 2

borsan dec 2018 3

borsan dec 2018 4

borsan dec 2018 5

borsan dec 2018 6

borsan dec 2018 7

borsan dec 2018 8

borsan dec 2018 9

borsan dec 2018 10

borsan dec 2018 11

Read 782 times