วันพุธ, 21 มิถุนายน 2560 15:44

บุคลากรราชภัฏภูเก็ต เรียนรู้ “เทคนิคการแต่งหน้า” พัฒนาบุคลิกภาพ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
อบรมแต่งหน้า BSC
 
ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรสายสนับสนุน” โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ เครื่องสำอาง BSC (Beauty Guru) เป็นวิทยากรแนะนำการสอนเทคนิคการแต่งหน้าให้กับบุคลากรสายสนับสนุน
 
อบรมแต่งหน้า BSC
 
อบรมแต่งหน้า BSC
 
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งหน้า ให้สามารถนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องไปปรับใช้ ซึ่งจะช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดีในการปฏิบัติงานอันถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งนี้บุคลากรสายสนับสนุน มีหน้าที่ในการให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองกรค์ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ในการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการ และเป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
 
อบรมแต่งหน้า BSC
 
อบรมแต่งหน้า BSC
 
อบรมแต่งหน้า BSC
 
อบรมแต่งหน้า BSC
 
อบรมแต่งหน้า BSC
 
อบรมแต่งหน้า BSC
 
อบรมแต่งหน้า BSC
 
อบรมแต่งหน้า BSC
 
อบรมแต่งหน้า BSC
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1833 times