วันพุธ, 04 กันยายน 2562 07:55

PKRU ร่วมมือเวียดนาม เปิดตัวหลักสูตรนานาชาติ “การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket environment seminar sep 2019 1
 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ Government Officials of Ca Mau Province, Vietnam และ TransGlobal Education and Training (TET) จัดพิธีเปิดตัวโครงการฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา “หลักสูตรระยะสั้นด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล” (Marine Resources Management Environmental Protection and Coastal Economic Development) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ Mr. Lê Văn Sử - Vice Chairman of The Ca Mau Provincial People's Committee ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกจาก Government Officials of Ca Mau Province เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
phuket environment seminar sep 2019 2
 
phuket environment seminar sep 2019 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นับเป็นฐานและทุนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย รวมถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียน สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบนิเวศทางทะเลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการของประเทศเวียดนาม (Government Officials of Ca Mau Province, Vietnam) จัดทำหลักสูตรนานาชาติ (ระยะสั้น) ด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มอาเซียนที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็น ‘ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการในระดับนานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้วภายในปี 2579 (Hub of International in Tourism Education and Innovation Value Based Economy) รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาและการบริหารวิชาการในส่วนของจัดหารายได้ และรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยพร้อมกับพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพทางการตลาดโดยใช้หลักสูตรการเรียนรูTraining and Tourism International Learning Academy ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 
phuket environment seminar sep 2019 4
 
phuket environment seminar sep 2019 5
 
ดังนั้นสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จึงได้จัดหลักสูตรในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรจากจังหวัด Ca Mau ประเทศเวียดนาม และบุคลากรที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของภูเก็ต ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ในการบริหารจัดการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลในพื้นที่เขตอันดามัน” อธิการบดี กล่าว
 
phuket environment seminar sep 2019 6
 
phuket environment seminar sep 2019 7
 
phuket environment seminar sep 2019 8
 
phuket environment seminar sep 2019 10
 
Read 312 times