วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 11:25

Chem Lab PKRU อบรมเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเคมี

Written by
Rate this item
(1 Vote)
chem lab pkru 0
 
chem lab pkru 2
 
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมโครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการ การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางห้องปฏิบัติการและการจัดการกากของเสียอันตรายและสารเคมีในห้องปฏิบัติการ หลักสูตร “ควมปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.อนงนาฎ ไพนุพงศ์ ผู้จัดการคุณภาพ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ร่วมด้วย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี ดร.สมบัติ คงวิทยา และ ดร.ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม จากสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เป็นวิทยากร
 
chem lab pkru 3
 
chem lab pkru 4
 
สำหรับการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันทุกองค์กรที่มีห้องปฏิบัติการมีการให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการ การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางห้องปฏิบัติการและการจัดการกากของเสียอันตรายและสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการทำงานห้องปฏิบัติการเคมี เพราะหากละเลยมาตรการต่างๆ อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายที่มีผลต่อสุขภาพและพิษเรื้อรังในระยะยาว ดังนั้นการดึงผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และถ่ายทอดหลักการในเชิงลึกแก่บุคลากรจะสามารถช่วยยกระดับมาตรฐานศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมีในด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
 
chem lab pkru 5
 
chem lab pkru 6
 
chem lab pkru 7
 
chem lab pkru 8
 
chem lab pkru 9
 
chem lab pkru 10
 
chem lab pkru 11
 
chem lab pkru 12
 
chem lab pkru 13
 
chem lab pkru 14
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 410 times