วันพฤหัสบดี, 05 กรกฎาคม 2561 12:09

Safety First! ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรม “ความปลอดภัย Lab เคมี”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
chemical lab jun 2018 1
 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเรื่อง “ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวขวัญนภัส สรโชติ และนางสาวนิภาพร กุลสุข จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
 
chemical lab jun 2018 2
 
chemical lab jun 2018 3
 
chemical lab jun 2018 4
 
ผศ.ปวารณา อัจฉริยบุตร ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า “สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงานของนักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญในการตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในมิติต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังนั้นจึงได้จัดอบรมตามมาตรฐาน ESPReL อันจะนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมีที่จำเป็นต้องปลอดภัยทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานเอง และต่อส่วนรวม ดังนั้นการได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งสำคัญ” 
 
chemical lab jun 2018 5
 
chemical lab jun 2018 6
 
chemical lab jun 2018 7
 
chemical lab jun 2018 8
 
chemical lab jun 2018 9
 
chemical lab jun 2018 10
 
chemical lab jun 2018 11
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 811 times