วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560 08:36

workshop โปรแกรมประยุกต์ Cloud แบบบูรณาการเพื่องานสำนักงาน

Written by
Rate this item
(6 votes)

cloud service for education nov 2017 1
 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (721) อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์แบบบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน” ในการนี้มี ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุขสวัสดี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนะนำเทคนิคการใช้โปรแกรม
 
cloud service for education nov 2017 2
 
cloud service for education nov 2017 3
 
ดร.พิทา จารุพูนผล กล่าวว่า “โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันและจังหวัดอื่นๆ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารนำความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตในกระแสแห่งโลกดิจิทัลได้ ดังนั้นการดำเนินโครงการฯ จึงเป็นการให้บริการประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร ทั้งนี้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษา ให้บริการวิชาการแก่สังคม” ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าว
 
cloud service for education nov 2017 4
 
cloud service for education nov 2017 5
 
cloud service for education nov 2017 6
 
cloud service for education nov 2017 7
 
cloud service for education nov 2017 8
 
cloud service for education nov 2017 9
 
cloud service for education nov 2017 10
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1387 times