วันพุธ, 16 มกราคม 2562 08:48

ม.ราชภัฏภูเก็ต–วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หารือทิศทางการพัฒนาดนตรีอันดามัน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข
 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาดนตรีในฝั่งอันดามัน” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ ตลอดจน ผู้บริหารสถาบันดนตรียามาฮ่า คณาจารย์ เข้าร่วม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้ก่อตั้ง ผู้อำนวยการ และคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ร่วมหารือร่วมกับตัวแทนจากสถาบันดนตรี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ถึงประเด็นการยกระดับวงการดนตรีในท้องถิ่น โดยใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง นอกจากนั้น ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ยังได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “ดนตรีกับนักศึกษาสายครูดนตรี” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 
รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข
 
รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข
 
College of Music Mahidol University jan 2019 4
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “หากไม่นับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของ จ.ภูเก็ต สิ่งที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งใหลมาเยือน คือ ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีการพัฒนา ฝึกฝน และให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบสุนทรียภาพเพื่อท้องถิ่น ทั้งนี้การแสดงแขนงดนตรีของมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่น ทั้งวงซิมโฟนิก วงดนตรีไทย ดนตรีร่วมสมัย ซึ่งวงเหล่านี้ได้ร่วมจัดแสดงในงานทางวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการแสดงระดับอาชีพ ควบคู่กับการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ที่ปั้นนักศึกษาให้เป็น ‘ครูดนตรี’ มหาวิทยาลัยเล็งห็นถึงโอกาสและขีดความสามารถของดนตรีศึกษา PKRU จึงได้หารือร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า และ รศ.ดร.สุกรี ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกสถาบันดนตรีระดับประเทศ อย่างมีแบบแผน ซึ่งคำแนะนำในครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะนำไปพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาดนตรี และการให้บริการงานแสดงดนตรีในท้องถิ่นให้ตอบโจทย์ ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านในด้านศิลปวัฒนธรรมภายในท้องถิ่นมีส่วนในการสอนวิชาความรู้และร่วมจัดแสดงกับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าแสดงถึงตัวตนของท้องถิ่น” อธิการบดี PKRU กล่าว 
 
College of Music Mahidol University jan 2019 5
 
College of Music Mahidol University jan 2019 6
 
College of Music Mahidol University jan 2019 7
 
College of Music Mahidol University jan 2019 8
 
College of Music Mahidol University jan 2019 9
 
College of Music Mahidol University jan 2019 10
 
College of Music Mahidol University jan 2019 11
 
College of Music Mahidol University jan 2019 12
 
College of Music Mahidol University jan 2019 13
 
College of Music Mahidol University jan 2019 14
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 496 times