วันจันทร์, 21 มกราคม 2562 15:02

CommArts PKRU เรียนรู้นอกห้องเรียน สื่อสารชุมชนท้องถิ่น ตลาดร้อยปี จ.ระนอง

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
เมื่อวันที่ 12–13 มกราคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการจัดการความรู้ชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนตลาดปลาร้อยปี บ้านล่าง อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
 
2
 
3
 
ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ผู้ดูแลโครงการ) กล่าวว่า “นิเทศศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ชุมชน ที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาท้องถิ่นอันดามันให้เกิดความยั่งยืน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายตามกาลเวลา สำหรับการจัดการความรู้ในครั้งนี้ ทางสาขาวิชามีความสนใจ ชุมชนตลาดปลาร้อยปี บ้านล่าง ซึ่งเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์การทำประมง ท้องถิ่น มายาวนาน  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าสนใจ และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจได้ โดยเป็นพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีหน่วยงานใด เคยทำงานวิจัยหรือลงชุมชน และสามารถเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของชุมชน (Social Lab) ให้นักศึกษา ได้ลงพื้นที่ฝึกการเรียนรู้การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของชุมชนได้เป็นอย่างดี
 
4
 
5
 
ด้าน นางสาวศิติญญา งานวิวัฒน์ถาวร ตัวแทนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการลงพื้นที่ในครั้งนี้ กล่าวว่า “จากการลงพื้นที่จริงครั้งนี้ ได้รับความรู้และการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่บ้านและชุมชน ทั้งเรื่องวิถีชีวิตชาวประมง สายพันธุ์ปลา การแปรรูปสัตว์ทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน ความเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน และความเชื่อต่างๆ ในการออกเรือ เป็นความรู้ที่เราไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน”
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
Read 720 times