วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2562 15:06

นิเทศ วจก. ไอเดียล้ำ รับรางวัลชนะเลิศแอนิเมชั่น EGAT ระดับภาคใต้

Written by
Rate this item
(2 votes)
 
ม.ราชภัฏภูเก็ต แสดงความยินดีกับนักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คว้ารางวัลการประกวด Animation ในโครงการ EGAT Animation Awards 2019 ภาคใต้ ซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประกวด Animation ในโครงการ EGAT Animation Awards 2019 ภาคใต้ ตามโครงการเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ “50 ปี กฟผ.นวัตกรรมไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งมีการจัดการแข่งขันทั่วประเทศไทยตามภูมิภาคต่างๆ 
 
โดยผลการแข่งในเวทีระดับภาคใต้ ทีม Roaming ประกอบด้วย นายอธิรัช คำสิม นายสิทธาวัฒน์ เอาบุญ นายสิทธิสถาพร พริกคง และ นายอนันตศักดิ์ วารีศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีม Flashlight ประกอบด้วย นายกิตติธัช ทองทิพย์ นายชนาธิป สองพี่น้อง นายสหรัฐ คงเอียด และ นายสิทธินนท์ ลือใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดย มี ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ควบคุมทีมในการเดินทางไปนำเสนองานในครั้งนี้ สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์สื่อ Animation อย่างมีคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญและความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของไทย ช่วยถ่ายทอดภารกิจ กฟผ. ในมุมมองเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนผ่านหนังสั้น Animation ในการเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป ณ โรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
 
สำหรับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จร่วมของทางคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ได้ดูแล สนับสนุน เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับต่างๆ และการออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่มุ่งสร้างให้นักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ ต้องเก่งคิด เก่งปฏิบัติ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันนวัตกรรมการสื่อสาร โดยมีคณาจารย์ของทางสาขาวิชาเป็น Facilitator อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ และมีจิตอาสา อ่อนน้อม และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อชุมชน ท้องถิ่นต่อไป
 
 
Read 940 times