วันจันทร์, 18 กรกฎาคม 2559 20:12

วจก.อบรมกระบวนกร "จิตตปัญญา"

Written by
Rate this item
(1 Vote)
จิตตปัญญา
 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเป็นกระบวนกร "จิตตปัญญา" ณ ห้องยูงทอง โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมอาจารย์ และนักศึกษาในการทำกิจกรรมจิตตปัญญา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยในการฝึกซ้อมครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น การทบทวนระดับความสุข การทบทวนเป้าหมายของชีวิต กิจกรรม “ดอกไม้ในใจฉัน” เพื่อเป็นการทบทวนตัวเองการมองมุมบวก ด้านดีงามของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์เกมต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ รู้จักซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเกมเป็ดชิงบ้าน เกมปลาทู ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างได้เข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น” จิตตปัญญาศึกษา (Comtemplative Education) เป็นคำใหม่ในวงการศึกษาของประเทศไทย ส่วนในต่างประเทศใช้คำว่า Transformative Learning ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในโดยหวังว่าผู้เรียนจะมีความรู้ มีความคิดเท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง การนำรูปแบบกระบวนการจิตตปัญญาศึกษามาพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถคิด และใช้เหตุผลในการพิจารณา เกิดองค์ความรู้ เข้าถึงความจริงด้วยการพิจารณาจากภายใน และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถก้าวสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยการใช้ชุดกิจกรรมตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ดังนั้นบทบาทของผู้สอนไม่ใช่เป็นเพียงผู้ที่ให้วิชาความรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น ผู้สอนควรเป็นผู้ที่ให้ความรักความเอาใจใส่ และควรจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
 
จิตตปัญญา
 
pkru 2
 
pkru 3
 
pkru 4
 
pkru 5
 
pkru 6
 
จิตตปัญญา
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1763 times