วันอังคาร, 27 ธันวาคม 2559 13:36

ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดเวทีถกร่าง พ.ร.บ.บริหารบุคคลอุดมศึกษา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนาหัวข้อ “พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา” มี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย ประธานสภาคณาจารย์ฯ ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และ ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
 
พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
 
พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
 
สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้ สภาคณาจารย์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ ได้มีความเข้าใจและทราบถึงสถานการณ์ของแวดวงอุดมศึกษา ที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ส่งผลให้ระบบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาจ้างรายปี ทำให้ขาดความมั่นคงในอาชีพและขาดขวัญและกำลังใจ ทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้มีการจัดทำกฎหมายสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนเกิดเป็นร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงบุคลากร 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา,พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษา
 
พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
 
ในการนี้ สภาคณาจารย์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้เชิญวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ และ ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน เรียกร้อง และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้ พรบ.ดังกล่าว มีเนื้อหาที่สอดรับกับความต้องการ และสภาพความเป็นจริง ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการทำสัญญาปฏิบัติงาน สวัสดิการการรักษาพยาบาล อัตราเงินเดือนที่ควรจะได้รับ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณ ฯลฯ อีกทั้งยังควรเปิดโอกาสในการปฏิรูปอุดมศึกษาตามแนวคิด “คุณภาพของอุดมศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ขึ้นอยู่กับความมั่นคงในอาชีพและเสรีภาพทางวิชาการ”
 
พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
 
พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
 
พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
 
พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1010 times