วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 12:19

เทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทย์ฯ จับมือ อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เพิ่มคุณภาพหลักสูตรเพื่อนักศึกษา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
digital technology pkru sep 2019 1
 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นายณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสารองค์กร อินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่น ร่วมลงนามตลอดจน อาจารย์ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารเพชรภูมิภัฏ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
digital technology pkru sep 2019 2
 
digital technology pkru sep 2019 3
 
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้เกิดขึ้น เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษาจาก บริษัท อินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นวิทยากรแนะนำเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันต่อยุคสมัย และมีส่วนร่วมในดำเนินการจัดการศึกษาอื่นๆ ร่วมกับสาขาวิชาเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การขยายความร่วมมือในอนาคตจะช่วยพัฒนาทักษะและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล แก่บุคลากรและนักศึกษา โดยมุ่งเน้นทั้งองค์ความรู้ด้านวิชาการและทักษะเฉพาะด้านในการใช้ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ รวมถึงอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพอันนำไปสู่การร่วมกันสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนนโยบายของการมหาวิทยาลัยในการเป็น Smart University
 
digital technology pkru sep 2019 4
 
digital technology pkru sep 2019 5
 
digital technology pkru sep 2019 6
 
digital technology pkru sep 2019 7
 
digital technology pkru sep 2019 8
  
digital technology pkru sep 2019 9
 
digital technology pkru sep 2019 10
Read 681 times