วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2559 08:37

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ “Phuket Smart City” ในงาน Digital Thailand 2016

Written by
Rate this item
(4 votes)
digital thailand 2016
 
ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต แสดงวิสัยทัศน์ ณ งาน Digital Thailand 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ระดับชาติ ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงพลังและจุดยืนของคนไทย ในก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลระดับสากล ทั้งการเป็นศูนย์รวมการผลิตยุคใหม่ การค้า และการลงทุน ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด Digital for All ประชาชนทุกคนจะได้สัมผัสกับประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมรวมพลังกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฟันเฟืองเชื่อมโยงคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย เข้าด้วยกัน
 
phuket smart city
 
สำหรับ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งขึ้นเวทีในฐานะวิทยากรร่วมในการเสวนาหัวข้อ "ความพร้อมและแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสู่ความเป็น Smart City" โดยที่ผ่านมา ดร.พิทา ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต ในการผลักดันเมืองนานาชาติ ให้เดินหน้าสู่การเป็น Smart City ทั้งด้านแนวความคิด การวางโครงสร้าง และการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดผลประโยชน์แก่พลเมือง และนักท่องเที่ยว นอกจากนั้น ดร.พิทา ยังมีผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที การนำสื่อดิจิทัลมาใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการเรียน การสอน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานวิจัย และการบริหารจัดการภายในองค์กร 
 
ดร.พิทา จารุพูนผล
 
ดร.พิทา จารุพูนผล เปิดเผยว่า "จังหวัดภูเก็ต เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ ของโลก ที่พลเมืองนานาชาติ หลั่งใหลเข้ามาเที่ยว นอกจากความจำเป็นด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ จ.ภูเก็ต จะต้องสร้างเพื่อรองรับความต้องการให้ได้อย่างเพียงพอแล้ว ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ ดิจิทัล เทคโนโลยี มาประยุกต์รวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดความผิดพลาด น่าเชื่อถือ และสามารถประมวลผลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การจราจร การเก็บฐานข้อมูลนักท่องเที่ยว การจองโรงแรม การใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก การสร้างสื่อดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งภูเก็ต มีความพร้อมอย่างสูง เนื่องจากมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ภาคเอกชนที่มีวิสัยทัศน์ และมีส่วนราชการที่ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี และหวังว่าการเสวนาในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับฟังซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสู่ Smart City มีความเข้าใจในบริบทของจังหวัดภูเก็ต และจะช่วยผลักดันให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง" ผอ.สำนักวิยบริการฯ กล่าว
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1754 times Last modified on วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2559 15:00