วันเสาร์, 17 กุมภาพันธ์ 2561 08:11

นักศึกษาครู EduPKRU โชว์นวัตกรรมการสอน

Written by
Rate this item
(0 votes)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดงานสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2” โดยมี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะผู้บริหาร ดร.สมเกียรติ สัจจารักษ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจน บุคลากร ตัวแทนครูจากสถานศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารครุเฉลิมรัช ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
edupkru exhibition 2018 2
 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 จากการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ สถานศึกษาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 10 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย / คณิตศาสตร์ / เคมี / คอมพิวเตอร์ศึกษา / ดนตรีศึกษา / พลศึกษา / ภาษาไทย / อังกฤษ / วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสังคมศึกษา ซึ่งนักศึกษาครูได้ร่วมนำผลงานการวิจัยในชั้นเรียน พร้อมทั้งการนำนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมานำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การผลิตบัณฑิตครู ถือเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเสมอมา ดังนั้นการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นเวทีที่จะช่วยยกระดับระบบและกระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป” รักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าว 
 
edupkru exhibition 2018 4
 
edupkru exhibition 2018 5
 
 
edupkru exhibition 2018 6
 
edupkru exhibition 2018 7
 
edupkru exhibition 2018 8
 
edupkru exhibition 2018 9
 
edupkru exhibition 2018 10
 
edupkru exhibition 2018 11
 
edupkru exhibition 2018 12
 
edupkru exhibition 2018 13
 
edupkru exhibition 2018 14
 
edupkru exhibition 2018 15
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1373 times