วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561 12:15

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
 
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงแก่ท้องถิ่น และมีการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราศี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
 
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
 
ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวนั้น อยู่ในยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่เรียกว่า Reprofile ในการดำเนินงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และระดมสมองร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการบุคลากรสังกัด รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก เพื่อเป็นกระจกสะท้อนแนวคิดและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ กลั่นกรองออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ Reprofile ระยะ 15 ปี ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและออกแบบหลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ได้แก่ การผลิตครู การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การเกษตรและอาหาร และการพัฒนาผู้ประกอบการ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี ระหว่างปีพุทธศักราช 2560 ถึง 2579 และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่กำหนดไว้ว่า “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร”
 
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
 
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
 
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
 
general dapong rattanasuwan 7
 
สำหรับในช่วงบ่าย องคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏภูเก็ต ที่ได้รับองค์ความรู้และการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการวิชาการและสร้างผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ในท้องถิ่น
 
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
 
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
 
ทั้งนี้ จากการผลักดันและสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แก่หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ แห่งนี้ ด้วยการน้อมนำพระราโชบายรัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ประชาชนในพื้นที่ จนสามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ โดยได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับอยู่ดีกินดี ในปี 2554 และเมื่อปี 2557 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต นับเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดและการเพาะเห็ด ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน นำพาท้องถิ่นให้เจริญ พร้อมเดินหน้าประเทศเข้าสู่สังคม 4.0
 
general dapong rattanasuwan 10
 
general dapong rattanasuwan 11
 
general dapong rattanasuwan 12
 
general dapong rattanasuwan 13
 
general dapong rattanasuwan 14
 
general dapong rattanasuwan 15
 
general dapong rattanasuwan 16
 
general dapong rattanasuwan 17
 
general dapong rattanasuwan 18
 
general dapong rattanasuwan 19
 
general dapong rattanasuwan 20
 
general dapong rattanasuwan 21
 
general dapong rattanasuwan 22
 
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1221 times Last modified on วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561 14:51