วันจันทร์, 23 กันยายน 2562 14:52

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหารส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปี 2562 ณ บ้านม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งได้ขยายพื้นที่ดำเนินงานในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ จากเดิม 18 โครงการ เป็น 52 โครงการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งผลิตครูคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน อาทิ โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนเดือนละ2,000 บาท / โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมไฑบาติก ซึ่งมียอดขายจากการพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2561 / โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น / โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต จำนวน 61 โรงเรียน / โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
 
 
 
นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ของจังหวัดภูเก็ต โดยมหาวิทยาลัยได้สร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตร ปัจจัยการผลิต การบริหารจัดกลุ่ม การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิต รวมถึงการแปรรูปและช่องทางการจัดจำหน่ายแก่ผู้อุปโภค บริโภคให้กับชุมชน จนสามารถสร้างรายได้จากเดิมที่ติดลบ 1,070 บาท จนปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนในกลุ่มประมาณ 150,000 บาท
 
 
 
ภายหลังการตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนบ้านม่าหนิก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข้ารับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจาก ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ตลอดจนคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมี ตัวแทนจากหน่วยงานระดับจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Read 1540 times Last modified on วันจันทร์, 23 กันยายน 2562 15:59