Print this page
วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562 09:23

พิธี “ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ”

Written by
Rate this item
(0 votes)

1 1

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี ผศ.ดร.หิรัญประสารการ อธิการบดี เป็นประธานเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ร่วมด้วยผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วิภาวรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตฯ ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคารเพชรภูมิภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1 2

1 3

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นแห่งแรกทางฝั่งทะเลอันดามัน ที่ขยายการเปิดสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท / ปริญญาเอก) โดยเน้นหลักสูตรที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจ เนื่องจากขณะนี้ทุกประเทศทั่วโลก อยู่ท่ามกลางการแข่งขัน ดังนั้นการพัฒนาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อร่วมแก้ปัญหา

1 4

1 5

1 6

1 7

ดังนั้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นฐานสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคนในพื้นที่ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”

1 8

1 91 10

1 11

1 12

1 13

1 14

 

 

Read 309 times Last modified on วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562 13:28