วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2560 13:48

ราชภัฏภูเก็ต แสดงมหกรรมงานบริการวิชาการศิลปวัฒธรรม HR Best Practices 2017

Written by
Rate this item
(1 Vote)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (HRM PKRU) เปิดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR Best Practices 2017 และการเสวนาการบริการวิชาการสู่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการสู่งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รศ.ประภาศรี อึ่งกุล ประธานสาขาวิชา HRM ตลอดจน ผู้บริหาร นักศึกษา ผู้ประกอบการ ปราชญ์ท้องถิ่นจากกลุ่มจังหวัดอันดามัน และนักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
รศ.ประภาศรี อึ่งกุล กล่าวว่า “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น Human Resources (HR) อีกทั้งเพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ร่วมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความเจริญก้าวหน้า และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบัน ดังนั้น สาขาวิชาฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม HR Best Practices 2017 ขึ้น เพื่อเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน ในรูปแบบการบูรณาการสู่งานวิจัย และการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากบ่มเพาะการเรียนรู้ในห้องเรียน ร่วมกับการฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการท้องถิ่น เช่น หนังตะลุง ลิเกป่า อาหารพื้นถิ่น โนราห์ ผ้าปาเต๊ะ รองเง็ง นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน และการนำเสนอผลงานวิจัยด้าน HR ฯลฯ จนได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสามารถนำไปต่อยอดผลงานในมิติอื่นๆ ได้อีกมากมาย” ประธานสาขาวิชา HRM กล่าว
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
0 7
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
 
Read 1253 times Last modified on วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560 14:19