วันอังคาร, 28 มีนาคม 2560 10:37

HRM สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (HRM PKRU) จัดปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา “การพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่มีคุณภาพ และพลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะ” โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล ประธานสาขาวิชา HRM ร่วมด้วย ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. ผศ.เอกพล วงศ์เสรี รองประธานสาขาวิชาฯ ตลอดจน บุคลากร ตัวแทนจากสถานประกอบการ และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
ผศ.เอกพล วงศ์เสรี รองประธานสาขาวิชา HRM กล่าวว่า “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ และสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้นักศึกษาได้นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง ก่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน นำไปสู่การหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้จริงในสายงาน เพียบพร้อมด้วยทักษะทางสังคม และพร้อมเข้าสู่ตลาดงานทันทีหลังจากศึกษาจบ”  
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
hr phuket 27 mar 2017 7
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
hr phuket 27 mar 2017 11
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1516 times Last modified on วันอังคาร, 28 มีนาคม 2560 14:20