วันอาทิตย์, 01 กรกฎาคม 2561 10:01

HRM เปิดเวทีจัดการความรู้ทักษะวิชาชีพสู่สถานประกอบการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
hr phuket jun 2018 1
 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (HRM) จัดสัมมนาการจัดการความรู้และพัฒนาการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษา (HR Co-operative Education) โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารย์เดชา สีดูกา ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผศ.เอกพล วงศ์เสรี (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณาจารย์ ตัวแทนจากสถานประกอบการ และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
hr phuket jun 2018 2
 
hr phuket jun 2018 3
 
ผศ.เอกพล วงศ์เสรี กล่าวว่า “สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ซึ่งระบบสหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่สาขาวิชาฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยทักษะในวิชาชีพ และความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพถูกสั่งสมควบคู่กับการเรียนในชั้นเรียน จากความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตด้าน HR ที่มีงานทำตรงสายงาน สาขาวิชาฯ จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสานต่อแนวทางการดำเนินงานด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษา และผู้จัดการ HR จากสถานประกอบการชั้นนำในภูเก็ต นำไปสู่การจัดการความรู้ที่ชัดเจนเป็นแนวทางให้นักศึกษาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและตรงเป้าหมาย” อาจารย์สาขาบริหารทรัพย์ฯ กล่าว
 
hr phuket jun 2018 4
 
hr phuket jun 2018 6
 
hr phuket jun 2018 7
 
hr phuket jun 2018 8
 
hr phuket jun 2018 9
 
hr phuket jun 2018 10
 
hr phuket jun 2018 11
 
hr phuket jun 2018 12
 
hr phuket jun 2018 13
 
hr phuket jun 2018 14
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 744 times Last modified on วันอาทิตย์, 01 กรกฎาคม 2561 10:11