วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 11:37

HRM เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง บัณฑิต-ผู้ประกอบการ สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
hrm pkru 19 aqr 2019 1
 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (HRM PKRU) จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย ผศ.เอกพล วงศ์เสรี รองประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน ตัวแทนสถานประกอบการ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้อง MS Conference Hall อาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
hrm pkru 19 aqr 2019 2
 
hrm pkru 19 aqr 2019 3 
hrm pkru 19 aqr 2019 4
 
hrm pkru 19 aqr 2019 5
 
ผศ.เอกพล วงศ์เสรี กล่าวว่า “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและเรียนรู้การทำงานในรูปแบบสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงสอนงาน โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพและทักษะในด้านวิชาชีพ HR ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา HRM PKRU ได้สร้างเครือข่ายบริหารงานบุคคลขององค์กรชั้นนำโดยการ MOU กับโรงแรมหลายแห่งใน จ.ภูเก็ต ส่งผลให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกงานและปฏิบัติงานเป็นบุคลากร ณ ฝ่ายบุคคลของโรงแรม รวมไปถึงสถานประกอบการประเภทอื่นๆ อีกหลายแห่ง ด้วยคุณภาพของบัณฑิต HRM ที่มีความสามารถในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่ดี และจิตอาสา เป็นที่ต้องการจากผู้ใช้บัณฑิต ด้วยความเชื่อมั่นดังกล่าว ส่งผลให้โครงการปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของ HRM ที่จะได้สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบการ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีมาตรฐานระดับสากลอย่างแท้จริง” รองประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าว
 
hrm pkru 19 aqr 2019 6
 
hrm pkru 19 aqr 2019 7
 
hrm pkru 19 aqr 2019 8
 
hrm pkru 19 aqr 2019 9
 
hrm pkru 19 aqr 2019 10
 
hrm pkru 19 aqr 2019 11
 
hrm pkru 19 aqr 2019 12
 
hrm pkru 19 aqr 2019 13
 
hrm pkru 19 aqr 2019 14
 
hrm pkru 19 aqr 2019 15
 
hrm pkru 19 aqr 2019 16
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 440 times