วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562 13:13

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา HRM

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru hrm 20 jun 2019 1
 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (HRM) จัดโครงการ “การจัดการความรู้ และพัฒนาการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษา ตามโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา” โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย บุคลากร นักศึกษา และได้รับเกียรติจากตัวแทนสถานประกอบการ เข้าร่วมทั้งสิ้น 82 คน ณ ห้อง Conference Room 19106 อาคารคณะวิทยาการจัดการ
 
pkru hrm 20 jun 2019 2
 
pkru hrm 20 jun 2019 3
 
รศ.ประภาศรี อึ่งกุล กล่าวว่า “โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา จัดขึ้นตามนโยบายของสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสหกิจศึกษา จึงกำหนดให้จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการที่รับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนักศึกษาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและผู้ร่วมนิเทศ ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในโอกาสต่อไป รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้จากคณาจารย์สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะของวิทยากรกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ ผู้นิเทศงานตัวแทนจากสถานประกอบการ นำไปสู่การพัฒนาระบบสหกิจศึกษาของสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น” คณบดีคณะ วจก. กล่าว
 
pkru hrm 20 jun 2019 4
 
pkru hrm 20 jun 2019 5
 
pkru hrm 20 jun 2019 6
 
pkru hrm 20 jun 2019 7
 
pkru hrm 20 jun 2019 8
 
pkru hrm 20 jun 2019 9
 
pkru hrm 20 jun 2019 10
 
pkru hrm 20 jun 2019 11
 
pkru hrm 20 jun 2019 12
 
pkru hrm 20 jun 2019 13
 
pkru hrm 20 jun 2019 14
 
pkru hrm 20 jun 2019 15
 
pkru hrm 20 jun 2019 17
 
pkru hrm 20 jun 2019 18
 
Read 491 times