วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 11:38

แสดงความยินดี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ “นางสาววรรณธิดา สามสี” เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

Written by
Rate this item
(2 votes)
1
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณธิดา สามสี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” 
 
จากการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อสร้างค่านิยมและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย โดยคัดเลือกเยาวชนจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน ๖๐ คน เข้าค่ายฝึกอบรมและคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นด้านการพูด การอ่าน การเขียน เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น
 
ผลปรากฏว่า นางสาววรรณธิดา สามสี นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตัวแทนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต แสดงศักยภาพ และความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยทั้งการพูด การอ่าน การเขียน ผ่านบททดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้รับคัดเลือกให้เป็น “เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๒” เพื่อเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 
 
2
 
214283
 
 214284
Read 481 times