วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561 14:43

คณะมนุษย์ฯ ฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยผลิต Block Screen

Written by
Rate this item
(1 Vote)
DSCF2098
 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานบัณฑิตศึกษา และฝ่ายบริการและงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” โดยธนาคารออมสินร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาตามภูมิภาคทั่วประเทศในการเป็นเครือข่ายจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้แนวคิด “ความรู้สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน” เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ นำทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน เลิกพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ในพื้นที่ยกระดับรายได้ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ซึ่งรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ตามพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบดูแล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งอันดามันประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 650 คน
 
DSCF2100
 
DSCF2103
 
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารออมสินในการขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 9 มกราคม 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” ในการนี้สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นหน่วยงานดูโครงการและจัดทำหลักสูตรฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายใน โดยมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการทำ Block Screen ออกแบบลวดลายเสื้อยืดและของที่ระลึก โดยการดำเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการความรู้และทักษะอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น สามารถสร้างอาชีพและรายได้เสริมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อคนทุกเพศทุกวัย นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาทั่วไป ด้วยองค์ความรู้และทักษะความสามารถของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดกิจกรรมให้บริการแก่ท้องถิ่นได้อีกหลากหลายศาสตร์ตามความต้องการของท้องถิ่นในอนาคตต่อไป
 
DSCF2106
 
DSCF2110
 
DSCF2112
 
DSCF2114 
DSCF2116
 
 
DSCF2119
 
DSCF2127
 
DSCF2137
 
DSCF2143
 
DSCF2148
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 891 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561 14:25