วันจันทร์, 23 เมษายน 2561 14:07

HUSO PKRU “ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
huso pkru apr 2018 1
 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (HUSO PKRU) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรม “ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร” ณ ศาลารัตนภิรมย์ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
huso pkru apr 2018 2
 
huso pkru apr 2018 3
 
huso pkru apr 2018 4
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวคณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรและส่งเสริมการทำงานของบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรแห่งความสุข รวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย โดยกิจกรรมภายในงาน มีการจัดพิธีทำบุญและการรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของคณะฯ การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่สาขาวิชาบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นและน่ายกย่อง ได้แก่ รางวัลสาขาวิชาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุด (ระดับหลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการศึกษา ผลการประเมิน ระดับ “ดีมาก” คะแนน 4.04 คะแนน รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทการนำเสนอเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (ระดับชาติและนานาชาติ) ได้แก่ อันดับที่ 1 ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย อันดับที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และ ดร.จารุณี คงกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ อันดับที่ 3 อาจารย์สุริยา ทองคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ (ระดับชาติและนานาชาติ) ได้แก่ อันดับที่ 1 ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ อันดับที่ 2 ดร.คารว์ พยุงพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ อันดับที่ 3 อาจารย์ไพฑูรย์ ทองดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ผลงาน “ชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์” ได้แก่ ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำสาขากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 
huso pkru apr 2018 5
 
huso pkru apr 2018 6
 
huso pkru apr 2018 7
 
huso pkru apr 2018 8
 
huso pkru apr 2018 9
 
huso pkru apr 2018 9
Read 1378 times Last modified on วันจันทร์, 23 เมษายน 2561 14:48