วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 11:34

ARIT PKRU ผนึกกำลัง ICDL Thailand ยกระดับทักษะความรู้ดิจิทัลของบุคลากรและนักศึกษาสู่มาตรฐานสากล

Written by
Rate this item
(1 Vote)
icdl thailand may 2019 1
 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต (ARIT PKRU) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล  (International Digital Driving License Project) โดยใช้หลักสูตร ICDL - International Computer Driving License โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้บริหารจาก มูลนิธิประเทศสีเขียว และ ICDL Thailand ร่วมลงนาม MOU ในการนี้มีผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
icdl thailand may 2019 2
 
icdl thailand may 2019 3
 
ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ดังที่ปรากฏใน Reprofiling และแผนยุทธศาสตร์ของ PKRU ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 โดยพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในโอกาสที่ได้รับความร่วมมือกับ มูลนิธิประเทศสีเขียว และ ICDL Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติที่เชี่ยวชาญด้านการยกระดับทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐและนักศึกษา จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานให้ตอบโจทย์กับพันธกิจในด้านต่างๆ ได้อย่างสำเร็จลุล่วง”
 
icdl thailand may 2019 4
 
icdl thailand may 2019 5
 
icdl thailand may 2019 6
 
icdl thailand may 2019 7
 
icdl thailand may 2019 8
 
icdl thailand may 2019 9
 
icdl thailand may 2019 10
 
icdl thailand may 2019 11
 
icdl thailand may 2019 12
 
icdl thailand may 2019 13
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 549 times